Συνεδρίαση Δ.Σ. D28 με διευρυμένη σύνθεση / D28 Lodge meeting in an extended format (with Chapter Presidents)

Το Δ,Σ. του  District 28 συνεδρίασε διαδικτυακώς στις 19 Δεκεμβρίου με τη διευρυμένη του σύνθεση, δηλαδή με τη συμμετοχή και των Προέδρων όλων των Τμημάτων. Πέραν από τις καθιερωμένες ευχές ενόψει της εορταστικής περιόδου, ο Κυβερνήτης και τα μέλη του Δ.Σ. ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες των Τμημάτων ανά την Ευρώπη, αντάλλαξαν απόψεις για διοικητικά και οργανωτικά θέματα και προγραμμάτισαν τις δράσεις του District 28 για τη χρονιά που έρχεται, η οποία και θα σημάνει και τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Οργάνωσης.


On December 19, District 28 Lodge met virtually in an extended format, i.e., with the participation of all Presidents from European Chapters. Further to the exchange of traditional wishes in view of the upcoming festive period, D28 Governor and members of the Board informed about the Chapters’ recent work and activities across Europe, held an exchange of views on administrative and organizational issues and provided a broad schedule for their future actions in 2022, a year that will be marked by celebrations for the 100th Anniversary of our Organization’s establishment in 1922.